Zasady zgłaszania prac

Komitet Naukowy Zjazdu zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania streszczeń zgodnych z tematem wiodącym i tematami przewodnimi Zjazdu.

Termin nadsyłania streszczeń: do 15 marca 2018 r. 23 marca 2018 r.

Zasady dotyczące przygotowania i zgłaszania streszczeń:
1. streszczenia można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego
    dostępnego na stronie Zjazdu www.zjazdptoihd.pl ,
2. streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim,
3. streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów i/lub rysunków,
4. streszczenie musi zawierać:
• tytuł pracy,
• pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu, pierwszą literę
   imienia (imion) i pełne nazwisko autora (autorów), pełną nazwę instytucji, z której pochodzą autorzy pracy,
• słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów),
• części streszczenia: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski (w kolejnych akapitach)
5. wśród autorów prac zgłaszanych przez Studentów musi być Opiekun Koła Naukowego,
6. streszczenie powinno zawierać maksymalnie 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji
    oraz nazw ww. akapitów,
7. pierwszorazowe użycie skrótu w tekście streszczenie powinno zawierać wyjaśnienie jego znaczenia,
8. autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie,
9. zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na innych konferencjach,
    zjazdach itp.

Ocena zgłoszonych prac i forma ich prezentacji:
1. zgłoszone streszczenia zostaną ocenione przez recenzentów wyznaczonych przez Komitet Naukowy Zjazdu,
2. autorzy zgłoszonych streszczeń zostaną powiadomieni, w terminie do 28 dni od terminu zakończenia
    przyjmowania prac, o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu lub przyjęciu pracy do prezentacji),
3. przyjęte prace zostaną zakwalifikowane do jednej z dwóch form prezentacji:
prezentacje ustne - prace zakwalifikowane do prezentacji ustnej zostaną przedstawione podczas
   odpowiednich sesji tematycznych; czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany
   w zawiadomieniu o przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy,
prezentacje plakatowe - prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały
   czas trwania Zjazdu, szczegóły techniczne i organizacyjne dotyczące tej formy prezentacji zostaną
   przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy,
4. możliwość prezentacji prac będą mieli wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Zjazdu, którzy dokonali
    opłaty rejestracyjnej,
5. oficjalnym językiem Zjazdu jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie prac w języku angielskim
    w sesjach z udziałem wykładowców zagranicznych,
6. wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji zostaną opublikowane w materiałach zjazdowych.

FORMULARZ REJESTRACYJNY I ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ