Tematy przewodnie

Temat wiodący

Wznowa choroby nowotworowej
i choroba nowotworowa pierwotnie oporna u dzieci


Tematy przewodnie

1. Ostre białaczki u dzieci – postępy leczenia I linii

2. Postępy w leczeniu wznowy ALL

3. Postępy w leczeniu niepowodzeń terapii AML

4. Postępy w leczeniu niepowodzeń terapii Ph+ CML

5. Postępy w leczeniu chorób mieloproliferacyjnych (MDS, JMML, Ph uj. MPNs) u dzieci

6. Chłoniaki u dzieci – postępy leczenia I linii

7. Postępy w leczeniu progresji i wznowy NHL

8. Postępy w leczeniu progresji i wznowy HD

9. Guzy OUN u dzieci –postępy leczenia I linii

10. Postępy w leczeniu wznowy guzów OUN

11. Nowotwory lite u dzieci – postępy w leczeniu I linii

12. Postępy w leczeniu wznowy nowotworów litych

13. Postępy we wczesnej diagnostyce wznowy choroby nowotworowej u dzieci

14. Postępy w leczeniu drugich nowotworów

15. Postępy w leczeniu nierozrostowych chorób układu krwiotwórczego u dzieci

16. Postępy w leczeniu niepowodzeń terapii nierozrostowych chorób układu krwiotwórczego u dzieci

17. Rola transplantacji komórek krwiotwórczych w leczeniu niepowodzeń terapii chorób
      rozrostowych układu krwiotwórczego i nowotworów litych u dzieci

18. Postępy w leczeniu potransplantacyjnej wznowy chorób nowotworowych

19. Powikłania infekcyjne terapii w onkologii i hematologii dziecięcej

20. Żywienie w leczeniu choroby nowotworowej u dzieci

21. Stan zdrowia i jakość życia po leczeniu onkologicznym prowadzonym w wieku rozwojowym

22. Opieka nad dzieckiem, u którego zawiodło leczenie choroby nowotworowej